Algemene Voorwaarden


Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden van LABIS Import & Export BVBA, hierna de “Algemene Voorwaarden”, zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, facturen van LABIS Import & Export BVBA, hierna “LABIS”, op alle orders van iedere derde, hierna “Koper”, en op alle overeenkomsten tussen LABIS en Koper, alle diensten die door LABIS verleend worden, alsmede op elk verzoek hiertoe, ongeacht of er een overeenkomst tot stand is gekomen tussen LABIS en Koper.

 2. Door Koper gehanteerde algemene voorwaarden of andere voorwaarden, zijn niet van toepassing. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door Koper slechts een beroep worden gedaan indien en voorzover die door LABIS schriftelijk zijn aanvaard. Dergelijke aanvullende of afwijkende bepalingen laten onverlet de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 3. Door de acceptatie van de Algemene Voorwaarden stemt Koper tevens in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op alle toekomstige overeenkomsten tussen LABIS en Koper.


Artikel 2 - Offertes en totstandkoming van overeenkomsten

 1. Alle offertes en aanbiedingen van LABIS, alsmede alle orders van Koper, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend en binden LABIS niet.

 2. Alle documenten en gegevens, waaronder tekeningen, technische beschrijvingen, data, modellen, foto’s, voorbeelden, grootte of gewichtsspecificaties, zoals verstrekt in catalogi, folders, brochures en dergelijke, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch niet strikt bindend voor LABIS, en kunnen nimmer worden aangemerkt als exacte weergaven van hetgeen LABIS heeft aan te bieden.

 3. Overeenkomsten tussen Koper en LABIS komen tot stand indien en zodra LABIS een schriftelijke orderbevestiging aan Koper heeft gezonden, danwel, indien dit moment eerder is, indien LABIS is begonnen met de uitvoering van de order van Koper.

 4. Elke overeenkomst die tussen LABIS en Koper tot stand komt overeenkomstig artikel 2.3, levert een afzonderlijke overeenkomst tussen LABIS en Koper op.

 5. Enige overeenkomst die reeds eerder tot stand is gekomen tussen Koper en LABIS, en afwijkt van deze Algemene Voorwaarden, zal geheel vervangen worden door een nieuwe overeenkomst, zodra deze nieuwe overeenkomst tot stand komt tussen beide partijen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.


Artikel 3 - Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW, vervoers-, verzekeringskosten en belastingen, accijnzen of andere heffingen van overheidswege.

 2. LABIS heeft het recht om de prijzen te wijzigen. Koper zal in dat geval gehouden zijn deze gewijzigde prijs te betalen. In het geval dat een dergelijke prijswijziging plaats vindt binnen 2 (twee) maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, heeft Koper het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, mits de overeenkomst niet reeds geheel of gedeeltelijk is uitgevoerd, tegen vergoeding door Koper van alle tot het moment van ontbinding door LABIS in verband met de overeenkomst gemaakte kosten. Een dergelijke ontbinding zal voor LABIS nimmer enige aansprakelijkheid voor schade of kosten van Koper met zich brengen.


Artikel 4 - Betaling

 1. Betalingen dienen binnen de overeengekomen termijn door LABIS te zijn ontvangen op de op de factuur aangegeven bankrekening van LABIS.

 2. LABIS is te allen tijde gerechtigd om vooruitbetaling of onmiddellijke contante betaling op het moment van levering te eisen, in welk geval Koper gehouden is daaraan te voldoen.

 3. Koper dient op eerste verzoek, waartoe LABIS te allen tijde is gerechtigd, zekerheid te stellen voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen, op een door LABIS te bepalen wijze.

 4. LABIS is te allen tijde bevoegd iedere deellevering als bedoeld in artikel 5.4 afzonderlijk te factureren.

 5. Indien Koper niet of niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het verschuldigde jegens LABIS zonder nadere sommatie of ingebrekestelling terstond opeisbaar met administratiekosten en een rente van 15% per jaar, gerekend vanaf de factuurdatum, een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenend, over het door hem verschuldigde bedrag.

 6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke door LABIS worden gemaakt om tot incasso van de door Koper verschuldigde bedragen te geraken komen voor Kopers rekening. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde som, met een minimum van € 75, onverminderd het recht van LABIS om de werkelijke kosten op te eisen indien deze hoger blijken te zijn.

 7. Elke betaling van Koper wordt geacht in de eerste plaats te zijn betaling van eventueel verschuldigde rente en/of kosten, en na algehele voldoening daarvan wordt de betaling geacht te zijn betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling iets anders is vermeld.

 8. Koper zal nimmer gerechtigd zijn enige al dan niet betwiste schuld aan LABIS te verrekenen met enige al dan niet betwiste schuld van LABIS aan Koper, dan wel de betaling van een dergelijke schuld aan LABIS op te schorten.

 9. Indien Koper niet, of niet tijdig, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is LABIS naar eigen keus gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten tussen partijen op te schorten c.q. elke overeenkomst met Koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding jegens Koper. Daarnaast is LABIS gerechtigd schadevergoeding van Koper te verlangen in het geval Koper zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, dan wel enige andere overeenkomst niet, niet geheel, niet deugdelijk of niet tijdig nakomt.


Artikel 5 - Levering en levertijd

 1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn leveringen “af fabriek”. Indien partijen schriftelijk een afwijkende leveringswijze zijn overeengekomen in een individuele overeenkomst, geldt deze afwijkende wijze van levering slechts ten aanzien van deze individuele overeenkomst, en niet tevens voor daaropvolgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen.

 2. Levertijden gelden slechts bij benadering en gelden nimmer als een fatale termijn. Indien Koper nog aan enige verplichting jegens LABIS moet voldoen, is LABIS gerechtigd om haar leveringen op te schorten. Indien een levertijd wordt overschreden omdat Koper geen duidelijke leveringsinstructies heeft gegeven, danwel door een omstandigheid die niet aan LABIS is toe te rekenen, zal de levertijd worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst hierdoor wordt vertraagd of bemoeilijkt.

 3. Indien een levertijd wordt overschreden, is Koper nimmer gerechtigd tot vergoeding van enige directe of indirecte schade, noch tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot opschorting van enige van zijn eigen verplichtingen onder de overeenkomst, dan wel enige andere overeenkomst.

 4. Vervroegde of deelleveringen zijn ten allen tijde toegestaan. Koper is verplicht om een dergelijke levering van LABIS te accepteren. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook op deelleveringen van toepassing.

 5. Vanaf het moment van levering is de zaak voor rekening en risico van Koper.


Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Onverminderd het bepaalde in Artikel 5.5, behoudt LABIS zich de eigendom voor van alle aan Koper geleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan, waaronder tevens de rente en kosten. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die LABIS jegens Koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de Koper in één of meer van zijn verplichtingen jegens LABIS.

 2. Indien en zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is het Koper niet toegestaan deze zaken te vervreemden danwel enig beperkt recht daarop te vestigen, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper is verplicht om een vergelijkbaar eigendomsvoorbehoud op te nemen in zijn overeenkomsten met derden ten aanzien van de zaken.Het recht van Koper om de zaken in de uitoefening van zijn bedrijf te mogen vervreemden vervalt automatisch indien beslag wordt gelegd onder Koper, danwel surseance van betaling is verzocht, het faillissement van Koper is aangevraagd of Koper een betalingsregeling treft met één van zijn crediteuren.

 3. Indien Koper tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige met LABIS gesloten overeenkomst, of indien LABIS goede gronden heeft te vrezen dat Koper tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, is LABIS bevoegd de aan Koper geleverde producten terug te nemen. Met name- doch niet uitsluitend- bestaat dat recht indien Koper surseance van betaling heeft aangevraagd, indien het faillissement van Koper is aangevraagd of indien Koper enige betalingsregeling met één of meer zijner crediteuren treft. Voor het geval LABIS de haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu vooralsdan onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan LABIS, of aan een door LABIS aan te wijzen derde of derden, om al die plaatsen te betreden waar de zaken die eigendom zijn van LABIS zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 4. Indien derden rechten pretenderen ten aanzien van de door LABIS geleverde onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken, daarop rechten willen vestigen of daarop beslag willen leggen, dient Koper LABIS daarvan binnen 24 uur nadat hij hiervan kennis heeft genomen op de hoogte te stellen. LABIS is in dat geval gerechtigd de betreffende zaken tijdelijk of definitief bij Koper weg te (laten) halen, deze terug te nemen en/of deze elders op te (laten) slaan.

 5. Alle kosten met betrekking tot de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud, waaronder mede begrepen de kosten van vervoer en opslag, komen voor rekening van Koper.

 6. In het geval LABIS haar eigendomsvoorbehoud heeft uitgeoefend, is LABIS te allen tijde gerechtigd, maar niet verplicht, om de zaken aan een derde partij te verkopen, en zal Koper door LABIS worden gecrediteerd voor de waarde (te bepalen door LABIS) van de zaken in het economisch verkeer, dan wel de netto verkoopwaarde, welk bedrag van beide het laagste is, verminderd met alle voor de terugname gemaakte kosten, onverminderd het recht van LABIS op vergoeding van de uit de tekortkoming van Koper voor haar voortvloeiende schade.

Laden
Laden